ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

Приложимо за следните продукти на ReviverSoft:

Total PC Care
Registry Reviver
Driver Reviver
PC Reviver
Security Reviver
Start Menu Reviver
Start Menu Reviver
MacReviver
Privacy Reviver
Battery Optimizer
InstallSafe
Disk Reviver
PC Benchmark

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ УСЛОВИЯ НА ТОВА ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА НА REVIVERSOFT. REVIVERSOFT, LLC И / ИЛИ НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ("REVIVERSOFT") ПОДКРЕПЯТ ЛИЦЕНЗ REVIVERSOFT СОФТУЕР ЗА ВАС КАТО ИНДИВИДУАЛНОСТ, КОМПАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРАВНИ ЕДИНСТВО, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА (ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ КАТО "ВАС" ИЛИ "ВАШЕТО") СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. Това е правен и приложим договор между вас и ReviverSoft. Чрез натискане на бутона "Съгласен" или "ДА" или друго ИНДИКАТОР НА ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИНСТАЛИРАНЕ ИЗТЕГЛЕНИЯТ СОФТУЕР, ДОСТЪП ДО СОФТУЕРА ОНЛАЙН, ИЛИ, АКО ПРИЛОЖИМО, ОТКРИВАНЕ НА ПЕЧАЛКАТА НА ОГРАНИЧНИТЕ МЕДИИ, СЪДЪРЖАЩИ СОФТУЕР, СТЕ СЪГЛАСЯВАТЕ НА УСЛОВИЯТА И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И НЕ ТРЯБВА ДА НАТИСНЕТЕ КЛИЕНТА "ДОПУСКАНЕ", "ПРИЕМАНЕ", ИЛИ "ДА" БУТОНИ ИЛИ ДРУГ ИНДИКАТОР НА ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЛИ НЕ СТЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА СОФТУЕР.

1. Лиценз

1.1 Софтуерът, който придружава или е достъпен чрез него лиценз (наричан заедно "Софтуерът") е собственост на ReviverSoft или неговите лицензодатели и е защитено от закона за авторското право. Докато ReviverSoft продължава да притежава правата върху интелектуална собственост върху Софтуера, Вие ще имате определени права да използвате Софтуера след като приемете това този лиценз. Този лиценз урежда всички издания, ревизии или подобрения на софтуера, който ReviverSoft може да предостави.

1.2 С изключение на случаите, в които може да бъде променено от сертификат за лиценз на ReviverSoft, лицензов талон или лицензен ключ (общо "Лицензионен ключ"), който придружава, предхожда или следва този лиценз, Вашите права и задължения по отношение на използването на този софтуер са следните:

Имате право да:

A. използвайте софтуера върху или във връзка с (i) номера на посочените от Вас поръчки за Софтуера или (ii) в - случай на софтуер, закупен на компактдиск или друга физическа среда, - номер, посочен в Софтуерния пакет или (iii) ако сте получили Софтуер в комбинация с друг хардуер или софтуер, единствено в във връзка с такъв друг хардуер или софтуер;

B. прехвърляте софтуера на постоянно до друго лице или субект, при условие че първо уведомите ReviverSoft за намерението си в писмена форма и че не съхранявате никакви копия на Софтуера и на приобретателят се съгласява с условията на този лиценз.

1.3 Независимо от раздел 1.2 по-горе, ако лицензният ключ е придружен, предхожда или следва този лиценз, Вие можете:

A. направете този брой копия на Софтуера, лицензиран за Вас от ReviverSoft, както е предвидено в лицензионния ви ключ. Вашият лицензионен ключ ще бъде представляват доказателство за правото Ви да правите такива копия;

B. направете едно копие на софтуера за архивиране или копирайте Софтуер върху твърдия диск на Вашия компютър и запазвайте оригинала за резервни цели.

C. използвайте софтуера в мрежа, ако имате лицензно копие на Софтуер за всеки компютър, който има достъп до софтуера по това мрежа; или

D. Използвайте софтуера на същия компютър, за да създадете файл с изображение твърд диск на този компютър и съхранявате файла с изображението на сменяем средства за възстановяване при бедствия;

E. Използвайте софтуера, за да създадете диск за зареждане за повторно подаване на твърдия диск образ на устройство, създадено за целите на възстановяване след бедствие, към твърд диск на същия компютър; и

F. Използвайте софтуера, за да клонирате твърд диск от същия компютър резервен компютър и да използвате софтуера за замяната компютър, при условие че Софтуерът е премахнат от оригинален компютър.

1.4 Вие нямате право да:

A. да използвате Софтуера по начин, който не е разрешен от този лиценз;

B. копирайте отпечатаната документация, която придружава софтуера;

C. подлицензират, наемат или отдават под наем част от Софтуера;

D. обратно инженерство, декомпилиране, разглобяване, модифициране, превод, прави опит да открие изходния код на софтуера или да създавате производни произведения от Софтуера;

E. използвайте предишна версия или копие на Софтуера, след като имате получи комплект за подмяна на диска или подобрена версия; при обновяване Софтуера, всички копия на предишната версия трябва да бъдат унищожени;

F. използвайте по-късна версия на софтуера, отколкото е предоставена тук освен ако не сте закупили застраховка за ъпгрейд или нямате друго придобиха отделно правото да използват такава по-късна версия; или

G. използвайте софтуера с цел създаване на няколко компютъра или твърди дискове, които не са свързани с оригиналния компютър, с подобни или идентични конфигурации с тези на оригиналния компютър или твърди шофиране.

1.5 Софтуерът е инсталиран като безплатна пробна версия и може да бъде използван само с всички негови функции след това закупуването на лицензен ключ. Потребителят може да деинсталира този Софтуер по всяко време, като използва стандартните процедури за деинсталиране, предлагани с Вашия операционната система на компютъра чрез достъп до контролния панел на компютъра, кликване върху "Добавяне / премахване на програми" или "Деинсталиране на програма", като изберете продукта "ReviverSoft" от списъка с инсталирани приложения и кликнете върху бутона "Деинсталиране / премахване".

2. Срок; Прекратяване на договора

2.1. термин

Първоначалният срок на настоящото Споразумение ще започне на датата, на която Вие да изтеглите или по друг начин да придобиете Софтуера и ще продължите

(i) за срока, посочен в поръчката ви за Софтуера, или

(ii) ако сте закупили софтуера на компактдиск или друг физически носител, в Софтуерния пакет или

(iii) ако сте получили софтуера в комбинация с друг хардуер или софтуер, термин, определен от Вашия доставчик. Ако има условия за подновяване на разположение, ReviverSoft ще Ви предостави възможност за предупреждение да закупят подновявания при тогавашната актуална цена за подновяване. Първоначалната както и всяко закупено подновяване, са посочени в настоящото споразумение като "Терминът".

2.2. Termination')?>

ReviverSoft, в допълнение към тези други права могат да бъдат на разположение на закон или справедливост, има право да прекрати настоящото споразумение при всяко нарушение без предупреждение, ако извършите съществено нарушение на това Споразумение.

2.3. Ефект от прекратяването

След изтичането или прекратяването на настоящото споразумение ще престанете използвайки софтуера, ReviverSoft може да престане да предлага достъп до актуализациите Вие, а Софтуерът може да престане да функционира. Раздели 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ще преживеят изтичането или прекратяването на настоящото споразумение.

3. Собственост

ReviverSoft запазва всички права върху Софтуера, които не са изрично предоставени от настоящото споразумение. Всички авторски права, търговски марки и други възможни правата върху интелектуалната собственост в и към Софтуера са собственост на ReviverSoft или неговите лицензодатели и са защитени от Съединените щати и чуждестранни закони за авторското право, международни договори и други приложими закони. Всяко копие на Софтуера, което ви е позволено да извършите съгласно това Споразумението трябва да съдържа цялата информация за авторските права и другите известия, включени в него с оригиналното копие на софтуера.

4. Актуализации на съдържанието

Приемате, че някои софтуерни продукти на ReviverSoft използват съдържанието, което се актуализира от време на време. Например актуализацията на драйвера продуктите използват актуализирани компютърни компоненти, драйвери и файлове версии и / или актуализирани версии на BIOS; и функции за доставка на съдържание да използват обновени URL връзки и т.н. (общо "Актуализации на съдържанието"). Вие може да получи актуализации на съдържанието за всеки период, за който имате (i) закупи абонамент за актуализации на съдържанието на софтуера (включително всеки абонамент, включен в оригиналната Ви покупка Софтуера), (ii) закупена застраховка за надстройване на Софтуера, (iii) сключи договор за поддръжка, който включва Съдържание Актуализации или (iv) по друг начин придобити поотделно правото да получат Актуализации на съдържанието. Освен в случаите, изрично посочени по-горе, това лицензът не позволява да получавате и използвате актуализации на съдържанието. Вие освен това признайте, че трябва рутинно да изтегляте и разрешавате инсталиране на актуализации, за да се получи максимална полза от Софтуер.

5. Гаранция

ReviverSoft гарантира, че носителите, на които е софтуерът разпределени ще бъдат без дефекти за период от тридесет (30) дни от датата на покупката на Софтуера ("Гаранционния период"). Вашето единствено средство за защита в случай на нарушение на тази гаранция ще бъде това ReviverSoft ще замени всички дефектни носители, върнати на ReviverSoft в рамките на Гаранционния период или, ако се прилага точка 6 по-долу, възстановете пари, които сте платили за Софтуера. ReviverSoft не гарантира, че Софтуерът ще отговаря на Вашите изисквания или на тази работа на Софтуера ще бъдат непрекъснати или без грешки. За да упражнявате правата си в този раздел 5, трябва да деинсталирате и унищожите всички копия на Софтуерът, който може да сте направили (включително всички архивни копия) и (i) ако закупили сте софтуера чрез изтегляне, следвайте инструкциите на имейл за потвърждение, който сте получили във връзка с покупката, или (ii) за всички други покупки, върнете софтуера в неговия оригинал пакет, заедно с разписката си, до мястото на закупуване.

ГОРНАТА ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И В УБЕЖДЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАКАЗАНИТЕ ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ТОВА ГАРАНЦИЯ ви дава специфична информация ЗАКОННИ ПРАВА. Можете да имате други права, които варират от държава до ДЪРЖАВА И ДЪРЖАВА КЪМ СТРАНА.

6. Гарантирано връщане на парите

Ако Вие сте първоначалният лицензополучател на това копие на Софтуера и сте го не са напълно доволни от него по каквато и да е причина, на която имате право получавате възстановяване на парите, които сте платили за Софтуера (минус доставката, обработка и всички приложими данъци), като уведоми за това ReviverSoft Обслужване на клиенти или дилър в писмен вид по всяко време през тридесетте (30) ден след датата на покупката ("Гаранция") Период ") Ако сте получили Софтуера като" пакетен "продукт с закупуване на компютъра или друг компютър, или ако не успеете уведомете Обслужване на клиенти на ReviverSoft или дилър в рамките на гаранцията Период, нямате право на възстановяване.

7. поверителност

7.1. ReviverSoft може да ви известява чрез изскачащ прозорец, диалогов прозорец, имейл или други средства, въпреки че може да не получите преди да стартирате софтуера. Всяко такова известие ще бъде да се счита за доставен на датата, на която ReviverSoft го предоставя на първо място чрез софтуера, независимо от това кога действително го получавате.

7.2 Вие потвърждавате, че ReviverSoft събира определена информация по отношение на потребителите и използването на Софтуера, включително и лично идентифицируема информация. Вие се съгласявате с ReviverSoft's събирането и използването на такава информация и се съгласяват, че ReviverSoft's събирането и използването на такава информация ще се регулира от Политиката за поверителност на ReviverSoft, публикувана в момента на www.reviversoft.com, тъй като ReviverSoft може да преразгледа същото от време до време.

8. Отказ от отговорност

Освен ако не е изрично предвидено в раздел 5 от настоящото споразумение, REVIVERSOFT ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕР, МЕДИИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДАВАЕМОСТ, ПОДРАЗБИРАЩАНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ. REVIVERSOFT НЯМА ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТО ГРЕШКА БЕЗПЛАТНО. Някои юрисдикции не допускат ограничения на подразбиращите се гаранция, така че горните ограничения може да не важат за вас. Може би имаш други права, които варират от юрисдикция до юрисдикция.

9. Ограничаване на отговорността

9.1. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, КАКТО Е ПО-НАТАТЪК ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ВАС.

9.2. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ НИКАКВИ НЕПОСРЕДСТВА, ПОСОЧЕНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, СА НЕГОВИ ОТГОВОРНОСТ НА НЕГОВИТЕ СЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ, И НЕЗАБАВНО нищо от тук Напротив

(A) В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ REVIVERSOFT ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДИТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕФЕКТ, МАЛФУНКЦИИ, ПОВРЕДА ИЛИ ЗАГУБА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА ИНСТАЛИРАЦИЯ ИЛИ УПОТРЕБА НА ТРЕТИ СОФТУЕР ПАРТИ, ХАРДУЕР, ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРИ ИЛИ ДРУГИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, УКАЗАТЕЛИ И ДРУГИ ФАЙЛОВЕ ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (КОЛЕКТИВНО "ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ"), ПОЛУЧАВАНО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШАТА (ИЛИ НА ТРЕТА СТРАНА) СОФТУЕР. ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ВРЪЗКАТА С ПРОДУКТИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СА извън обхвата на това СПОРАЗУМЕНИЕ И МЕЖДУ ДА БЪДЕ ОБРЪЩАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОТДЕЛЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И ТРЕТИ ТРЕТИ СТРАНИ.

(B) В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ REVIVERSOFT ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА ВАС ЗА ВСЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СМЪРТНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ АКО РЕВИВЕРСОФТ Е БИЛА ПРЕДУПРЕЖДАНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

(C) В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ОТГОВОРНОСТ НА REVIVERSOFT ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДИТЕЛИ Надвишава цената на закупуване на софтуера.

9.3. УПОТРЕБАТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ПО-ГОРЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАЛИ ПРИЕМАТЕ СОФТУЕРА.

10. Данъци

Вие ще отговаряте за плащането на всички продажби, употреба и други подобни данъци, свързани с лиценза на софтуера.

11. Правителствени потребители

Ако Софтуерът се изтегли или получи достъп от или от името на Съединените американски щати, нейните агенции и / или инструменти (" Правителство "), той се предоставя с ограничени права.Използване, дублиране, или разкриването на Софтуера от правителството на САЩ ограничения, посочени в буква в), точка 1, подточка ii) от правата в Клауза за технически данни и компютърен софтуер на DFARS 252-227-7013 или алинеи в), точки 1 и 2 от търговския компютър Софтуерно-ограничени права при 48 CFR 52.227-19, според случая.

12. Контрол на износа

Софтуерът и основната информация и технология може да не са изтеглени, достъпни или по друг начин експортирани или реекспортирани, освен като разрешено от законите на Съединените щати и законите на юрисдикцията в който е получен от Софтуера. По-специално Софтуерът може да не е такъв изнасяни или реекспортирани (i) в (или на гражданин или пребиваващ в) Куба, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или всяка друга страна, в която се намира САЩ са наложили ембарго на стоки; или (ii) на никого от държавната хазна на САЩ Списък на отделите на специалните национални лица или на САЩ Таблицата на отказаните поръчки на Отдела за търговия. С изтегляне, достъп до или като използвате Софтуера, Вие се съгласявате с гореизложеното и Вие представлявате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на или гражданин или пребиваващ в която и да е от тези държави или на такъв списък.

13. Общи условия

13.1 Това споразумение се урежда от законите на държавата Калифорния и съответните съдилища в щата Калифорния изключителна юрисдикция по отношение на всеки спор, възникнал във Ваша полза от използването на Софтуер. Ако някоя от разпоредбите на това споразумение се окаже невалидна от всеки компетентен съд, недействителността на такива разпоредбата не засяга действителността на останалите разпоредби от това споразумение, което остава в пълна сила и сила. Без отказ на който и да е срок от настоящото споразумение се счита за по-нататъшно или продължаващо отказ от такъв срок или друг термин.

13.2 Това споразумение първоначално е подготвено на английски език. Въпреки че ReviverSoft може да ви предостави един или повече преводи за вашия удобство, английската версия ще контролира в случай на която и да е конфликт или несъответствие.

13.3 Това споразумение представлява цялото споразумение между Вас и ReviverSoft по отношение на тази транзакция и предишни изявления или представителства. Всички промени в това споразумение трябва да бъдат направени в писмено, подписано от упълномощен представител на ReviverSoft, LLC

14. Включване на интелигентен монитор

Заедно с инсталирането на нашата молба може да бъде включена поддръжка приложение "Smart Monitor". Smart Monitor е предназначен за наблюдение компютъра си за всякакви нежелани промени или области, изискващи внимание. Когато нещо, което определим, изисква вниманието Ви да бъде открито, ще бъдете сигнализирано от табло съобщение. Можете да изберете да реагирате на съобщението или да го забраните съобщенията да се появяват в бъдеще.

15. Монтаж

Приложението поддържа тиха инсталация, т.е. приложението може да бъде инсталирано без да се показват прозорците за инсталиране и без да се показват подкани.

16. Подобни продукти

Вие потвърждавате, че продуктите на ReviverSoft са сходни по функционалност с продукти, предлагани от други марки на Corel Corporation, като WinZip SystemTools, WinZip и SimpleStar. Не е необходимо да инсталирате продукти от повече от една марка по всяко време.

17. Доставчици на трети страни

Вие потвърждавате, че някои от продуктите използват софтуер или приложения, които са разработени от страни, различни от ReviverSoft. Доставчиците на трети страни включват, но не се ограничават до, ShieldApps (Privacy Reviver) и SysTweak (Security Reviver, Disk Reviver).

Спестете 80% сега
Увеличете ВАШИЯ компютър с нашата най-добра пакетна сделка досега