Gebruiksvoorwaarden

Corel Corporation ('Corel') stelt informatie, materiaal en producten beschikbaar op deze Website, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door toegang te verkrijgen tot deze site, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden in deze juridische kennisgeving. Corel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden regelmatig naar eigen goeddunken te wijzigen.

Copyright

Op de informatie op deze website is auteursrecht van toepassing:

Copyright © 2018 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij dit hierin uitdrukkelijk wordt toegestaan, mag geen enkel deel van de informatie op deze Website in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Corel.

Naar boven

Gebruik van Software

De software en begeleidende documentatie die via downloaden op deze Website beschikbaar wordt gesteld, is het auteursrechtelijk beschermde werk van Corel en/of zijn leveranciers. Op het gebruik van de software zijn de voorwaarden van de EULA (End User License Agreement of gebruikerslicentie) van toepassing, die wordt geleverd bij of is opgenomen in de software. U kunt alleen software downloaden of installeren met een hierbij geleverde of hierin opgenomen gebruikerslicentie als u akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, hebt u geen toestemming om de software te gebruiken.

Naar boven

Gebruik van Informatie op deze website

Tenzij elders op deze site wordt aangegeven, mag u de documenten die op deze website beschikbaar zijn weergeven, kopiëren, afdrukken en verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Het document mag alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en ter informatie worden gebruikt;
  • Het document mag op geen enkele wijze worden gewijzigd;
  • Elk exemplaar van het document of gedeelte hiervan moet de bovenstaande auteursrechtverklaring bevatten en deze kennisgeving van toestemming; en
  • Corel behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk willekeurig moment in te trekken en het gebruik zal onmiddellijk worden stopgezet bij ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Corel.

De documenten die hierboven worden omschreven omvatten niet het ontwerp of de indeling van deze website. Elementen van deze Website worden beschermd door zogeheten 'trade dress'-wetten en andere wetten en mogen, noch als geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd of nagemaakt.

Naar boven

Garanties en vrijwaringen

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERSZINS IS OVEREENGEKOMEN IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN COREL, WORDT ALLE INFORMATIE EN SOFTWARE OP DEZE WEBSITE ZONDER ENIGE WIJZIGING EN ZONDER VERDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, GELEVERD, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OVER DE VERKOOPBAARHEID, BRUIKBAARHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, STATUTEN, GEBRUIK IN EEN BEPAALD BEROEP OF BIJ TRANSACTIES. COREL AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OF SOFTWARE OF ANDERE DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN DOOR OF WAARNAAR KOPPELINGEN BESTAAN OP DEZE WEBSITE.

VERWIJZINGEN NAAR BEDRIJVEN, HUN SERVICES EN PRODUCTEN, WORDEN ZONDER ENIGE WIJZIGING GELEVERD EN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. COREL IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING, WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, ONGEACHT OF ER EEN WAARSCHUWING IS GEGEVEN OMTRENT DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OF ENIG VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE INFORMATIE. IN BEPAALDE REGIO'S/LANDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBODEN. DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

DEZE WEBSITE BEVAT MOGELIJK TECHNISCHE OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. ER WORDEN REGELMATIG WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE; DEZE WIJZIGINGEN WORDEN OPGENOMEN IN NIEUWE EDITIES VAN DEZE WEBSITE. COREL HEEFT HET RECHT OM OP ELK WILLEKEURIG MOMENT VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN EN/OF HET PROGRAMMA OF DE PROGRAMMA'S DIE WORDEN BESCHREVEN OP DEZE WEBSITE.

Deze Website is toegankelijk vanuit andere landen over de gehele wereld en bevat mogelijk verwijzingen naar producten, services en programma's van Corel die niet in uw land zijn aangekondigd. Deze verwijzingen houden niet in dat Corel dergelijke producten, services of programma's in uw land wil aankondigen.

Naar boven

Vrijwaring met betrekking tot toekomstgerichte mededelingen

Deze Website kan nu of hierna met enige regelmaat verklaringen of informatie bevatten met betrekking tot (i) de raming van omzetten, inkomsten, winst per aandeel, kapitaaluitgaven, dividenden, vermogensstructuren en andere financiële items (ii) de plannen, doelstellingen en/of ramingen van Corel over toekomstige activiteiten, waaronder die welke in verband staan met de producten of services van Corel; (iii) toekomstige economische prestaties; (iv) veronderstellingen als basis van of met betrekking tot enige hierboven genoemde verklaringen of informatie; en (v) enige andere raming, schatting of verklaring met betrekking tot de toekomst. Dergelijke verklaringen en informatie zijn verklaringen met betrekking tot de toekomst in de zin van Section 27A van de Securities Act van 1933 en Section 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Dergelijke verklaringen met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op of zullen gebaseerd zijn op de visie van Corel met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico's, waardoor de daadwerkelijke resultaten of omstandigheden sterk kunnen verschillen van die welke zijn genoemd in de verklaringen met betrekking tot de toekomst.

Corel wil u erop wijzen dat dergelijke verklaringen met betrekking tot de toekomst slechts voorspellingen zijn en dat daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten hiervan sterk kunnen verschillen. Voor verdere details en informatie met betrekking tot het hierboven genoemde of Corel in het algemeen, kunt u de documenten en rapporten van het bedrijf raadplegen, hetzij nu of later, via de archieven van de SEC (Securities and Exchange Commission), met name het meest recente Form 10-K en Form 10-Q van Corel.

Naar boven

Feedback, vertrouwelijke gegevens en privacy

Tenzij dit nadrukkelijk hierin wordt verklaard of in het privacybeleid, wordt niet-persoonlijke informatie of niet-persoonlijk materiaal dat aan Corel wordt verzonden als zijnde NIET-vertrouwelijk beschouwd. Door aan Corel niet-persoonlijke informatie of niet-persoonlijk materiaal te verzenden, geeft u Corel onbeperkte en niet te herroepen toestemming om dergelijke materialen of informatie te vermenigvuldigen, weer te geven, op te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verspreiden en u geeft hiermee tevens aan dat Corel het recht heeft om ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor enig doel zendt, te gebruiken. Wij zullen uw naam echter niet prijsgeven of anderszins bekendmaken dat u materiaal of andere informatie bij ons hebt ingediend, tenzij: (a) u ons toestemming verleent om dit te doen; (b) wij u eerst op de hoogte stellen dat de materialen of andere informatie die u indient bij een bepaald gedeelte van een site worden/wordt gepubliceerd of anderszins gebruikt met vermelding van uw naam; of (c) wij bij wet verplicht zijn om dit te doen.

Raadpleeg het online privacybeleid van Corel voor meer informatie over de manier waarop Corel uw persoonlijke gegevens beschermt, zoals uw naam en adres.

Naar boven

Rechten van de overheid van de VS

In het geval van enige aankoop van de Software of het Softwareproduct door of voor enige afdeling of instantie van de Amerikaanse overheid (de 'Overheid'), wordt de Software of het Softwareproduct geclassificeerd als 'commerciële computersoftware', zoals deze term is gedefinieerd in de toepasselijke bepalingen van de Federal Acquisition Regulation (de 'FAR') en de aanvullingen hierop, waaronder het FAR-supplement (het 'DFARS') van het Department of Defense (DoD). De Software of het Softwareproduct is geheel op basis van particuliere financiën ontwikkeld en geen enkel deel van de Software of het Softwareproduct is oorspronkelijk gemaakt ter uitvoering van een overheidscontract. Als de Software of het Softwareproduct is geleverd voor gebruik door het DoD, wordt de Software of het Softwareproduct geleverd onder toepassing van de voorwaarden in deze CCL en (i) in overeenstemming met DFARS 227.7202-1(a) en 227.7202-3(a), of (ii) met beperkte rechten in overeenstemming met DFARS 252-227-7013 (c)(1)(ii)(OCT 1988), waar van toepassing. Als de Software of het Softwareproduct is geleverd voor gebruik door een andere federale instantie dan het DoD, wordt de Software of het Softwareproduct als beperkte computersoftware geleverd onder toepassing van de voorwaarden in deze CCL en (i) FAR 12.212(a); (ii) FAR 52.227-19; of (iii) FAR 52.227-14(ALT III), waar van toepassing. De contractant/leverancier is Corel Corporation 1600 Carling Ave., Ottawa, Ontario, Canada K1Z 8R7.

Naar boven

Koppelingen naar websites van derde partijen

De Website van Corel bevat koppelingen naar Websites van derden, die niet onder controle van Corel staan. Corel doet in geen enkel geval uitspraken over enige andere Website waartoe u mogelijk toegang hebt via de Website van Corel. Als u toegang krijgt tot een Website die niet van Corel is, doet u dat op eigen risico en Corel is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, advies of verklaringen op deze sites. Corel biedt deze koppelingen alleen als service en het opnemen van dergelijke koppelingen impliceert niet dat Corel deze sites ondersteunt of enige aansprakelijkheid accepteert voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

Naar boven

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Website (met uitzondering van sites waarnaar via een koppeling wordt verwezen) wordt beheerd door Corel vanuit de zetel van het bedrijf in de provincie Ontario, Canada. Door toegang te krijgen tot deze Website, komen u en Corel overeen dat op alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze website de statuten en wetten van de provincie van Ontario van toepassing zijn, ongeacht de strijdigheid van wettelijke principes aldaar. U en Corel komen eveneens overeen dat partijen zich onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en het arrondissement van de provincie Ontario voor wat betreft dergelijke zaken. Corel verklaart geenszins dat materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties en het verkrijgen van toegang vanuit gebieden waar de inhoud hiervan illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot deze site vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk zich te houden aan de wetten ter plaatse.

Naar boven

Informatie over handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken ('Merken') die worden weergegeven op deze Website zijn het eigendom van Corel of van andere, derde partijen. Het is u niet toegestaan om de Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corel of genoemde derde partijen die mogelijk eigenaar zijn van de Merken. 'Corel' is een geregistreerd handelsmerk van Corel Corporation.

Raadpleeg de pagina Handelsmerken voor een actuele lijst met de merken van Corel en informatie over het gebruik van de merken van Corel.

Windows Vista, het Windows-logo en de knop Start van Windows Vista zijn een merk of een gedeponeerd merk van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.

Naar boven

Copyright © 2024 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies
Volg ons.
Bespaar nu 80%
Geef UW PC een boost met onze beste bundeldeal ooit

Haast je! Aanbieding verloopt binnenkort!